WORKS

LONG HAIR

  • Rei Motoki
  • Mai Sato

MEDIUM HAIR

  • news!!

  • Toshie Aizawa
  • nanaco
  • Miho Akai

SHORT HAIR

  • Naoko Fujii
  • Ryushi Odaira
  • Yoshiki Komatsu
  • Miho Akai